Tổng lãnh sự quán Vanuatu bao gồm hai (2) bộ phận chính, cụ thể là bộ phận chính trị và kinh tế và bộ phận dịch vụ lãnh sự.

Các dịch vụ Lãnh sự và các dịch vụ khác được cung cấp bởi bộ phận Lãnh sự có thể truy cập tại đây.