Điều kiện của thị thực thăm thân gia hạn

Ngoài các điều kiện chung để cấp thị thực theo đoạn 44(a), (b), (c) và (d) và theo các mục đích ở đoạn 44(e) của Đạo luật, các điều kiện sau đây được quy định đối với Thị thực thăm thân gia hạn:
(a) người được cấp thị thực đang đi nghỉ và sẽ tiếp tục kỳ nghỉ hoặc chuyến thăm của mình trong tối đa bốn (4) tháng theo thời hạn của thị thực;
(b) người được cấp thị thực không được tham gia vào bất kỳ hoạt động lao động, thương mại hoặc kinh doanh nào.