Điều kiện của thị thực du học

(1) Ngoài các điều kiện chung để cấp thị thực theo đoạn 44(a), (b), (c) và (d) và theo các mục đích ở đoạn 44(e) của Đạo luật, người được cấp thị thực du học phải tiếp tục theo học chương trình học là đối tượng của việc cấp Thị thực du học.
(2) Không kể điều khoản (1), nếu người được cấp thị thực du học thay đổi chương trình học của mình, người đó phải thông báo bằng văn bản cho Viên chức Quản lý Xuất nhập cảnh chính về việc thay đổi chương trình học.