Điều kiện của thị thực tạm thời

Ngoài các điều kiện chung để cấp thị thực theo các đoạn 44(a), (b), (c) và (d) và theo các mục đích ở đoạn 44 (e) của Đạo luật, sau đây là các điều kiện bổ sung để cấp thị thực tạm thời:
(a) Viên chức Quản lý Xuất nhập cảnh chính biết rằng, trong thời gian hiệu lực của thị thực tạm thời, người nộp đơn sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hoặc công việc được nêu trong đơn xin thị thực cư trú hoặc thị thực loại đặc biệt; và
(b) nếu trước đó không bị hủy bỏ theo đoạn 47 của Đạo luật, thị thực sẽ hết hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày xác định đơn xin để xem xét theo tiểu mục 58 (4) của Đạo luật.