Điều kiện của thị thực cư trú

Ngoài các điều kiện chung để cấp thị thực theo các đoạn 44(a), (b), (c) và (d) và theo các mục đích ở đoạn 44(e) của Đạo luật, các điều kiện sau đây được quy định đối với thị thực cư trú:

(a) trong trường hợp là người được đề cập trong điều khoản 13(2), người được cấp thị thực:

  • (i) tiếp tục là nhân viên của người sử dụng lao động mà dựa trên cơ sở đó để cấp thị thực; và
  • (ii) đã được phép bắt đầu hoặc tiếp tục làm việc tại Vanuatu theo Luật Lao động (Đạo luật Giấy phép Lao động) [CAP 188];

(b) trong trường hợp là người được đề cập trong điều khoản 13(3), người được cấp thị thực tiếp tục nhận được thu nhập hàng tháng được đề cập trong điều khoản đó;

(c) trong trường hợp là người được đề cập trong điều khoản 13(4), người được cấp thị thực

  • (i) tiếp tục giữ giấy chứng nhận chấp thuận nhà đầu tư nước ngoài do Cơ quan xúc tiến và đầu tư Vanuatu cấp; và
  • (ii) nếu có thể tiếp tục giữ giấy phép kinh doanh hợp lệ được đề cập trong điều khoản 13(5);

(d) trong trường hợp là người được đề cập trong điều khoản 13(6), người được cấp thị thực tiếp tục có quyền sở hữu cho thuê tài sản có giá trị được đề cập trong điều khoản đó và nhận thu nhập hàng tháng được đề cập trong điều khoản đó;

(e) trong trường hợp là người được đề cập theo mục 12 ở Bảng 2 của Phụ lục, người được cấp thị thực phải:

  • (i) tiếp tục nhận thu nhập hàng tháng như đã nêu trong đơn xin thị thực của họ; và
  • (ii) tiếp tục giữ Giấy chứng nhận đăng ký công ty của mình do Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu cấp.